แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งสำหรับงานวิจัยของภาครัฐ

หัวข้อ " ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน"

โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

------------------------------------------------------------------------

กรุณาเลือกแบบสอบถาม

บุคคลทั่วไป
หน่วยงาน/องค์กร